اگر شرکت بیمه ورشکست شود تکلیف بیمه های عمر چیست؟

«قوانین در صورت ورشکستگی یا انحلال بیمه»

ماده ۳۷.
ثبت هر مؤسسه بیمه در کشور ایران موکول به ارائه پروانه تأسیس که از طرف بیمه مرکزى ج.ا.ا صادر می شود خواهد بود. همچنین ثبت هرگونه تغییرات بعدى در اساسنامه و میزان سرمایه و سهام مؤسسات بیمه‏ اى که به ثبت رسیده باشند، موکول به ارائه موافقت بیمه مرکزى ج.ا.ا می باشد. ادامه خواندن “اگر شرکت بیمه ورشکست شود تکلیف بیمه های عمر چیست؟”